Poljedelstvo


Specialistka

Anka Poženel, univ. dipl. inž. agr.

Območje delovanja je celotno območje KGZ Nova Gorica od Triglava do morja.

Pridelovanje poljščin in krme na njivah na območju Primorske zaznamuje in omejuje razgiban relief, vsakovrstne talne in mikroklimatske razmere začenši v Bovcu preko Tolmina do Idrije, čez Postojno in Ilirsko Bistrico, prek Vipavske doline in Krasa do morja v Slovenski Istri. Večje sklenjene njivske površine primerne za obsežnejšo poljedelsko pridelavo so na območjih Vipavske doline, Ilirske Bistrice in v nižinah Slovenske Istre. Posamezna večja polja so tudi na območju Postojne, v dolini Soče in v dolinah večjih rek. Ta raznolikost prinaša različnost vrst in sort kmetijskih rastlin ter tudi veliko številčnost in raznolikost bolezni, škodljivcev in plevelov. Na območju Primorske je 6382 ha njivskih površin. Naravni travniki in pašniki na Primorskem obsegajo 77 % kmetijskih zemljišč (52654 ha).

Na Primorskem imajo kmetije premalo njivskih površin, zato pridelavo poljščin kombinirajo z rejo živali (krave, pitanci, prašiči). Velik problem predstavlja tudi razparceliranost in oddaljenost njiv. Trži se pšenica, nekaj koruze za zrnje in zgodnji krompir.

Dejavnost

1. Strokovno svetovanje pridelovalcem poljščin in krmnih rastlin na njivah in travnikih s poudarkom na:

2. Organizacija in izvajanje izobraževanj za kmete in svetovalce

3. Izdelava kolobarjev in gnojilnih načrtov

4. Preizkušanje vrst, sort, gnojil, sredstev za varstvo, … (koruza, žita, krompir, alternativne kulture)

5. Strokovna literatura, članki in prispevki

6. Sodelovanje z radijskimi in televizijskimi hišami (radio KP, SLO, Odmev, radio 94, TV Primorka, TV SLO)

7. Oblikovanje predlogov in pripomb k osnutkom zakonov, uredb in pravilnikov

8. Sodelovanje z društvi, strojnimi krožki, zadrugami in občinami

9. Sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi inštitucijami

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki