Agrarna ekonomikaSvetovalec specialist za agrarno ekonomiko: Miran Sotlar, univ.dipl.inž.kmet.

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper, tel. 05-6310480, GSM 031-665965

PODPORE ZA RAZVOJ PODEŽELJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007- 2013

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 sicer še ni potrjen v Bruslju, vendar pa so že znane prednostne naloge in ukrepi. Načrtovanje in izvajanje investicij je dolgoročen proces, zato je prav da se vsaj okvirno seznanimo z možnostmi za razvoj kmetijstva in podeželja v novem obdobju.

Predvidene so štiri prednostne naloge oziroma osi, in sicer:

OS : Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja 1.Posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva

Izboljšanje okolja in podeželja

OS : Izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in spodbujanje gospodarske diverzifikacije

OS : LEADER - gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo

Kot je razvidno iz 1. osi ostajajo ukrepi iz prejšnjega obdobja za prevzem kmetij in zgodnje upokojevanje ter modernizacijo kmetijskih gospodarstev, kamor spadajo vse proizvodne naložbe na kmetijah (hlevi, skladišča za krmo z opremo, kmetijska mehanizacija, trajni nasadi, rastlinjaki, ..). Prav tako ostajajo ukrepi za živilskopredelovalno industrijo. Večji poudarek pa bo na ukrepih za podporo proizvajalcem, ki sodelujejo v priznanih nacionalnih shemah kakovosti, kot so geografsko poreklo, geografska označba, tradicionalni ugled, ekološka pridelava in predelava, integrirana pridelava, višja kakovost….ter na ukrepih za poklicno usposabljanje v sektorjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Ukrepi 2. osi se prav tako ne spreminjajo bistveno, tukaj ostajajo izravnalna plačila za območja s težjimi dejavniki in kmetijsko okoljska plačila, ki jih bolj poznamo kot vsakoletne »SUBVENCIJE«.

Največ sprememb prinaša tako imenovana 3. os, kjer se je bistveno povečalo število in raznovrstnost ukrepov. Poleg že do sedaj poznane diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti (predelava, prodaja, turizem na kmetiji, obnovljivi viri energije), bodo tukaj še ukrepi za ustanavljanje in razvoj mikro podjetij v nekmetijskem sektorju, ki delujejo na podeželju, za osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo (varstvo otrok, varstvo za starostnike, za osebe s posebnimi potrebami, zdravstvena oskrba, oskrba z osnovnimi živili), za obnovo in razvoj vasi (prostori za trženje lokalnih pridelkov, avtobusna postajališča, javne rekreacijske površine, pločniki, parkirišča, dovozne ceste in pristopi do objektov, obnova zgradb skupnega pomena, tematske poti ), za ohranjanje dediščine podeželja (muzeji na prostem, stalne razstave kulturne dediščine, parki, ureditev kalov, ipd. ).

  1. os je namenjena izvajanju lokalnih razvojnih strategij in torej pomeni nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov in aktivnosti, ki smo jih na našem območju začeli z Razvojnimi programi podeželja.

Razvojnih priložnosti bo torej kar nekaj, zato je prav, da pričnemo razmišljati o njih.

Predtiski dohodninskih napovedi prihajajo

Več informacij

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki