STS Vrhpolje

Predstavitev dela Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje

Uvod

Selekcijsko trsničarsko središče – STS Vrhpolje je bilo ustanovljeno leta 1992 za namene selekcije, introdukcije in zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala vinske trte. Denar za delovanje je prva leta v celoti prispevalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, že nekaj let pa se za poslovanje središča namenjajo tudi lastna sredstva, ki jih pridobivamo z izvajanjem projektov, s prodajo cepičev, trsnih cepljenk in grozdja ter drugih storitev.

Kadrovska zasedba

V STS Vrhpolje sva redno zaposlena dva delavca – vodja in tehnolog, vsako leto pa najamemo sezonske delavce prek podjemnih pogodb in študentskega dela. Pri svojem delu stremimo k povezovanju v lokalnem okolju, kjer delujemo – sodelujemo s trsničarji, in predvsem s sodelavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v kmetijski svetovalni službi, v sadjarskem centru, oddelku za varstvo rastlin in v agrokemičnem laboratoriju. Pri izvajanju programa dela pa tesno sodelujemo s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Lokacija in površine ter oprema

Sedež STS Vrhpolje se nahaja v Vrhpolju pri Vipavi v najetih prostorih Trsničarske zadruge Vrhpolje, kjer nam je poleg pisarne in priročnega laboratorija na voljo tudi vsa potrebna dodatna infrastruktura ter pomožni prostori za opravljanje naših nalog - prostor za cepljenje, silnica, hladilnica in skladišče materiala ter v zadnjih letih tudi prostor za kletarsko opremo in predelavo grozdja. Tu je postavljen tudi rastlinjak, namenjen vzdrževanju baznih matičnih klonov trte v kontroliranih razmerah in v njem vzdržujemo indikatorske trte za indeksiranja na bolezni ter indeksirane rastline. Rastlinjak je bil ob postavitvi sicer sodobno zasnovan, vendar bo po več kot desetih letih delovanja potreben obnove.
STS Vrhpolje ima svoje površine na dveh lokacijah – zemljiščih, ki smo jih pridobili v dolgoletni zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Prvo zemljišče “Pri mostu” je v bližini vasi Slap - 6 km od Vrhpolja in na njem smo leta 2009 uredili in posadili bazni matični vinograd klonov in situ na površini 1,0 ha. Preostali del zemljišča – približno 1,0 ha je namenjen vsakoletni ureditvi trsnice oz. nujnemu kolobarju za pridelavo baznih trsnih cepljenk, kar je ena naših glavnih nalog.
Drugo zemljišče z domačim imenom “Pouzelce” je pri Ložah in skupna površina je 1,7 ha in je skoraj v celoti zasajeno s kolekcijo starih primorskih sort, s sortami v introdukciji in s kolekcijo primorskih sort za nadaljevalno klonsko selekcijo.
Opremljeni smo z lastnim traktorjem in pršilnikom ter mulčerjem. Imamo popolno opremo za predelavo grozdja – pneumatska stiskalnica, pecljalnik, polnilnica s filtrom, črpalka, 15 kom 100-litrskih, 20 kom 70-litrskih in 20 kom 50-litrskih cistern, hladilna naprava, napeljava za inertni plin za zaščito vina. Poleg tega imamo stroj za cepljenje vinske trte in zaboje za siljenje.

Naša dejavnost in naloge

- Oskrba in vzdrževalna selekcija baznega matičnega vinograda. Posajeni so vsi potrjeni slovenski kloni – 39 klonov – (Katalog slovenskih klonov vinske trte), 3 francoski kloni in 3 lokalne sorte. Glavnino pa seveda predstavlja deset priznanih klonov primorskih sort.
Preglednica 1: Seznam in število posajenih klonov primorskih sort v baznem vinogradu STS Vrhpolje

SORTA - KLON ŠTEVILO TRT
REBULA SI -30268
REBULA SI - 31265
REBULA SI- 32264
REBULA SI - 33262
REBULA SI - 34261
MALVZIJA SI - 37352
ZELEN SI - 26175
PINELA SI - 28176
REFOŠK SI - 35363
BARBERA SI - 36275
SKUPAJ2661

- Pridelava cepičev kategorije baza ter redno zagotavljanje in preskrba trsničarjev s kakovostnim, zdravstveno neoporečnim, doma pridelanim izhodiščnim matičnim materialom.

- Pridelava baznih trsnih cepljenk. Selekcijsko trsničarska središča so edina pooblaščena središča za pridelavo sadilnega materiala kategorije 'baza'. Trsne cepljenke kategorije 'baza' so namenjene slovenskim trsničarjem za sajenje matičnih vinogradov kategorije 'certificiran' za pridelavo cepičev za nadaljnjo pridelavo certificiranega – uradno potrjenega sadilnega materiala vinske trte.

- Selekcija - pozitivna množična selekcija in nadaljevalna klonska selekcija. V sklopu pozitivne množične selekcije vinske trte odbiramo posamezne trte v proizvodnih vinogradih za nadaljnje razmnoževanje in izbiramo elite. Pri klonski selekciji razmnožujemo elite, jih posadimo v kolekcijski vinograd, izbiramo klonske kandidate opravimo večletne potrebne analize, meritve in opazovanja. V sklopu selekcije zavzema pomembno mesto tudi zdravstvena selekcija.

Preglednica 2: Seznam sort, lokacij - vinogradov na Primorskem kjer je potekala pozitivna množična selekcija v obdobju 2009 - 2015
SORTA LOKACIJA - VINOGRAD LETA izvajanja selekcije
1 MALVAZIJA LABOR – VINAKOPER 2009, 2010,2011
2 MALVAZIJA KORTINA - VINAKOPER 2009, 2010,2011, 2012
3 MALVAZIJA KORTE 2009, 2010,2011
4 MALVAZIJA ŠARED 2009, 2010,2012
5 MALVAZIJA - BORGONJA IZOLA – JAGODJE 2009, 2010,2011
6 MALVAZIJA PRADE 2015
7 TOKAJ VOGRSKO 2009, 2010,2011, 2012
8 TOKAJ FOJANA 2009, 2010,2011
9 TOKAJ KOZARNO 2010, 2011
10 TOKAJ STARA GORA 2014
11 POKALCA GOLO BRDO 2009, 2010,2011
12 CIPRO PURISSIMA - VINAKOPER 2010, 2011, 2012
13 CIPRO ŠARED - 2 vinograda 2013
14 REFOŠK ŠTANJEL 2010, 2011, 2012, 2013
15 REFOŠK KOMEN - VINAKRAS 2010, 2011
16 REFOŠK MAREZIGE 2010
17 REFOŠK ABITANTI 2012
18 REFOŠK POBEGI 2011
19 LAŠKI RIZLING DUPLJE 2010, 2011
20 VITOVSKA GRGANJA BRJE PRI KOMNU 2011, 2012
21 VITOVSKA GRGANJA SVETO 2013, 2014
22 VITOVSKA GRGANJA več lokacij, stare trte 2014, 2015
23 MERLOT ŠTEVERJAN - 2 vinograda 2013, 2014, 2015
24 MERLOT RENČE 2012
25 POLJŠAKICA VRHPOLJE 2013, 2014
26 REBULA FOJANA 2013, 2014, 2015
27 REBULA FOJANA 2013, 2014, 2015
28 SAUVIGNON DUPLJE 2015
29 ZELEN OREHOVICA 2012, 2014
30 ČRNA BORGONJA DRAGONJA 2012, 2013
31 MOMJANSKI MUŠKAT DRAGONJA 2012, 2013
Za namene klonske selekcije smo na "Pouzelcah" od leta 2013 uredili kolekcijski vinograd in posadili 1600 trt sedmih sort: Refošk – 12 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Tokaj – 19 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja – 4 elite ter Cipro – 1 elita. Naša naloga je izbira in potrditev novih klonov, saj imamo do sedaj pri sortah Malvazija in Refošk le en potrjen klon, pri sortah Tokaj, Merlot, Vitovska grganja in Cipro pa ni potrjenih slovenskih klonov. Pri sorti Laški rizling so 4 slovenski kloni, vendar bi želeli iz populacije sorte na Vipavskem odbrati še kakšen, na naše pridelovalne pogoje prilagojen klon.

- Posebno preizkušanje sort vinske trte. V okviru tega dela v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom in Biotehniško fakulteto poteka več nalog:
- Preizkušanje - introdukcija klonov sorte Rumeni muškat posajenih v kolekcijskem vinogradu na "Pouzelcah"
- Preizkušanje – introdukcija novih rdečih sort: Marselan – posajen v vinogradu STS Vrhpolje, Malbec in Carmenere
- Posebno preizkušanje – introdukcija sort medvrstnih križancev – vinskih in namiznih tolerantnih sort posajenih v kolekcijskem vinogradu na "Pouzelcah"
- Tehnološki poskus - primerjava gojitvenih oblik na klonih sort Rebula, Malvazija in Refošk

- Oskrba in vzdrževalna selekcija sodobne kolekcije starih primorskih sort vinske trte. V delu vinograda na "Pouzelcah" smo v letih 2012 do 2016 posadili več kot 2200 trt, med katerimi prevladujejo stare domače, lokalne, primorske sorte, ki jih je 92 vključno z vsemi biotipi in tudi različnimi sinonimi in homonimi. Posajeno je po 20 trt vsake stare sorte, kar bo omogočalo dejansko ohranjanje, nadaljnja opazovanja, predelavo v vino in tudi razmnoževanje, saj takšno število trt daje primerno število cepičev za pridelavo trsnih cepljenk. Posajene so tudi primerjalne standardne sorte kot referenčne sorte za primerjavo in pomoč pri izdelavi opisov in nekaj sort iz ostalih slovenskih vinorodnih okolišev in tujih sort. V sodelovanju s podjetjem Vinakoper smo na Pradah v letu 2010 in 2011 posadili manjšo kolekcije – 24 sort in 45 tipov, ki smo jih odbrali v Slovenski Istri. Opise starih sort smo zbrali v publikaciji Stare primorske sorte.

- Mikrovinifikacija – je sestavni del selekcijskega dela, potrebna za oceno vina izbranih klonskih kandidatov, za vrednotenje sort v introdukciji in sort v poskusih ter starih primorskih sort

- Izvajanje uradnih pregledov - v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom opravljamo uradne vizualne preglede razmnoževalnega materiala vinske trte kategorije certificirani, kar zajema preglede matičnih nasadov podlag - matičnjakov, matičnih nasadov vinogradov za rez cepičev in trsnic za zagotavljanje ustreznega razmnoževalnega materiala vinske trte.

- Sodelovanje pri raziskovalnih projektih. Smo partnerji in aktivno sodelujemo v dveh CRP projektih: Smernice pridelave namiznega grozdja v Sloveniji s ciljem povečanja samooskrbe – CRP-V4-1410 in Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlim za sonaravne oblike kmetovanja - CRP-V4-1413.

- Prenos znanja. Sodelujemo z raziskovalnimi, strokovnimi inštitucijami doma in po svetu in skrbimo za izobraževanje vinogradnikov, kmetijskih svetovalcev in ostalih strokovnjakov ter študentov in v ta namen pripravljamo predavanja, strokovne prispevke za različne medije, organiziramo razstavo grozdja, prikaze rezi, terenske vaje, degustacije vina, pokušine namiznih sort grozdja.

Pripravila:
Andreja Škvarč, univ.dipl.inž.agr.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki