Varstvo oljk

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 19. avgust 2014

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da opažamo zelo visok ulov drugega rodu oljčne muhe na feromonskih vabah. Oljkarjem priporočamo preventivno tretiranje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. Ukrepamo v oljčnikih kjer je ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.
V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.
Na odvzetih vzorcih plodov smo ponovno opazili visoko aktivno poškodovanost plodov, ki jo povzroča drugi rod oljčne muhe. V plodovih opažamo predvsem jajčeca in ličinke prvega razvojnega stadija. Oljkarjem, ki imajo v oljčnikih več kot 10% aktivno napadenost plodov z oljčno muho priporočamo ukrepanje s Perfekthionom po celi krošnji (10.07.2014 izdano dovoljenje za nujne primere) – *glej nadaljevanje.
*Na pobudo Slovenskih oljkarjev je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) zaprosila Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da izda dovoljenje za nujne primere,v zvezi z varstvom oljk pred oljčno muho, za fitofarmacevtsko sredstvo Perfekthion. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS je dovoljenje izdala za omejeno in nadzorovano uporabo, za dobo 120 dni in velja od 10.07.2014 do 10.11.2014. Dovoljenje velja samo določen čas, uporabniki pa morajo sredstvo uporabljati samo tako, kot to dovoljuje odločba. Odločba bo objavljena na spletni strani KGZS in KGZS Zavod Gorica, pomembnejše pogoje, ki jih mora oljkar spoštovati, povzemamo:
1. Perfekthion se uporablja kot sistemični in dotikalni insekticid na oljkah, namenjenih za proizvodnjo olja, za zatiranje oljčne muhe (Bactrocera oleae) v 0,1% koncentraciji (10 ml v 10 L vode) pri porabi vode največ 1200 L/ha, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek FFS ne sme preseči 1,2 L/ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi, časovni interval med tretiranji ne sme biti krajši od 14 dni. Tretiranje se opravi v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin.
2. Sredstvo se ne sme uporabljati na namiznih oljkah. Uporaba je dovoljena samo v večernem času - od dve uri po sončnem zahodu. Pred uporabo je potrebno obvezno odstraniti vso cvetočo podrast v nasadu. Preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče površine v razdalji 10 m od mesta tretiranja: če ni mogoče zagotoviti odstranitev cvetočih rastlin na sosednjih površinah, uporaba ni dovoljena.
3. Upoštevati je potrebno minimalno karenco, ki za oljke znaša 42 dni.
4. Sredstvo je nevarno za čebele, ptice, sesalce ter neciljne členonožce. Zaradi zaščite ptic in sesalcev mora biti nasad pred uporabo pokošen. Pred uporabo FFS je o tretiranju treba obvestiti okoliške čebelarje. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
5. FFS PERFEKTHION smejo v Republiki Sloveniji uporabljati pri MKO registrirani pridelovalci oljk za pridelavo oljčnega olja, ki imajo nasade napadene z oljčno muho.
6. Pridelovalci oljk za pridelavo oljčnega olja, ki bodo uporabili PERFEKTHION, morajo o uporabi tega FFS voditi evidenco, v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, čas uporabe, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom oljčne muhe v tretiranih nasadih. Za evidenco je primeren obrazec, ki ga uporabniki FFS že morajo voditi na osnovi Pravilnika o integriranem varstvu rastlin (Uradni list RS, številka 43/2014 – Priloga 1) in ki je dostopen tudi na spletnih straneh KGZS, KGZS – Zavoda Gorica, pa tudi na izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja. Ker ta obrazec ne predvideva evidentiranja dejansko uporabljene količine Perfekthiona in, dejanske količine uporabljene vode, naj uporabniki ta dva podatka vpišejo v rubriko »Opombe« v stolpcu 9 ali pa pod tabelo.
Pridelovalci oljk za pridelavo oljčnega olja, ki bodo uporabili PERFEKTHION, morajo opazovati tretirano površino glede vplivov in tveganj za ptice in sesalce ter o ugotovitvah obvestiti opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini preverite na naslovu Ulov oljčne muhe - 2014.

Pavje oko in oljkova siva pegavost

V oljčnikih, kjer zaradi obilnih in pogostih padavin opažamo močnejšo okuženost z omenjenima glivičnima boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra. Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha). Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je sicer zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe, vendar velja letos zaradi velikega pritiska oljčne muhe izkoristiti tudi ta stranski učinek bakra predvsem v ekološki pridelavi oljk, kjer smo s FFS za ukrepanje proti oljčni muhi zelo omejeni.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki