ODLOČBA - za vinorodni okoliš Slovenska Istra

Številka: 8/2014

Datum: 15.09.2014

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 11, 28 in 30. člena Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino ( ULRS št. 43/04, 127/04, 112/05 ), 23. člena Zakona o vinu (105/06) ter UREDBO SVETA (ES) št. 479/2008 naslednjo

O D L O Č B O


Na območju vinorodnega okoliša SLOVENSKA ISTRA se dovoli obogatitev drozge ali mošta DOVOLJENIH IN PRIPOROČENIH SORT letnika 2014 za pridelavo predvidene kakovostne stopnje vina ob predpogojih:
- da je grozdje doseglo tehnološko zrelost 64°Oe (15,5 brix)
- da je doseglo sladkorno stopnjo vsaj 71°Oe (17,1 brix) za pridelavo kakovostnega vina
- da obogatitev ne presega spremembe 2 vol. % alkohola:
- obogatitev za vrhunsko vino NI dovoljena

Obrazložitev:


Na podlagi 11, 28 in 30. člena Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino ( ULRS št. 43/04, 127/04, 112/05 ), 23. člena Zakona o vinu (105/06) ter UREDBO SVETA (ES) št. 479/2008 naslednjo lahko pooblaščena organizacija dovoli obogatitev drozge ali mošta, če so v posameznem letu vremenske razmere za rast in razvoj vinske trte posebej neugodne, ob upoštevanju pridelovalnega območja, predvidene kakovostne stopnje vina in sorte grozdja.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v vinorodnem okolišu SLOVENSKA ISTRA, spremljal stanje grozdja in njegovo kakovost ter na podlagi opravljenih meritev ugotovil, da grozdje ni doseglo kakovostne stopnje za pridelavo predvidene kakovosti navedenih sort vina.
Razlog za nižje sladkorne stopnje grozdja so predvsem vremenske razmere in sicer pomanjkanje sonca in bolezni (peronospora, oidij). Poleg tega pa terenski ogledi kažejo, da zaradi intenzivnega gnitja na večini lokacij odlašanje s trgatvijo ni realno. Zato dovoljuje obogatitev drozge oz. mošta navedenih sort v mejah določenih s to odločbo. Proizvajalci, ki pridelajo več kot 10000 l pa morajo zaprositi za individualno vlogo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je možna pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v roku l5 dni po izdaji te odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali da na zapisnik pri navedenem organu.

PREDSTOJNIK POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE
Po pooblastilu direktorja
dr. Tjaša Jug

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki