Evidence o uporabi FFS v kmetijski pridelavi

EVIDENCE FFS - OBRAZEC: PODATKI O UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS) V KMETIJSKI PRIDELAVI

Stolpec 6 Polno trgovsko ime sredstev metoda z nizkim tveganjem

Z MKGP smo prejeli obvestilo glede vpisovanja podatkov o izvedenih metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem. Prosimo, da ste pri svetovanju vključenih v KOPOP posebej pozorni ta to vsebino.

»V zvezi z vodenjem evidence na obrazcu "Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP" bi vas prosili, da je kmete opozorite, da morajo v ta obrazec (v stolpec 6) vpisovati tudi podatke o izvedenih metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem. V skladu s 5. členom Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Uradni list RS, št. 43/14) so metode varstva rastlin z nizkim tveganjem naslednje:
- mehansko ali fizikalno zatiranje plevela (strojno ali ročno),
- mehansko ali fizikalno odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin, ali delov rastlin ali škodljivih organizmov,
- uporaba FFS, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim tveganjem, registriranih oziroma dovoljenih v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva,
- uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, dovoljenih z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin,
- uporaba osnovnih snovi, za katere v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva, ni treba pridobiti odločbe o registraciji ali dovoljenja,
- uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo 834/2007/ES.

Na obrazcu "Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP" pod opombami sicer ni pojasnjeno kaj so metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, vendar pa obveznost vpisovanja teh podatkov izhaja že iz navedenega pravilnika. Enaka zahteva je določena tudi v okviru navzkrižne skladnosti (PZR 10: Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev, zahteva: 98. Na kmetijskem gospodarstvu se vodijo evidence o uporabi FFS na prostem in v zavarovanih prostorih ter o uporabi obdelanega semena po GERK-PID-u in kulturah (v skladu s prilogo I Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi). Skupaj z evidenco se hranijo računi od nakupa FFS. Evidence in računi se hranijo najmanj tri leta.

ARSKTRP ugotavlja, da upravičenci, ki so vključeni v ukrep KOPOP, teh podatkov ne vpisujejo v obrazec "Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP". Ker se obrazec "Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP" uporablja tudi za namene kontrole izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti glede uporabe FFS, na KMG pa pregled lahko opravi tudi fitosanitarna inšpekcija, je v izogib nevšečnostim in težavam ob pregledu KMG podatke o izvedenih metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem treba vpisovati v navedeni obrazec.«

Datum : 15.7. 2016

Pripravila : Majda Brdnik

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki