Dodatna pojasnila glede trošarin po novem za male proizvajalce žganja:

Datum, 08.03.2017

Dodatna pojasnila Finančne uprave RS glede trošarin po novem za male proizvajalce žganja:

Po Zakonu o trošarinah je v (ZTro-1) v 79. členu opredeljeno kdo je mali proizvajalec žganja. To je oseba oz. kmetijsko gospodarstvo, ki v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta, proizvede največ 150 l 100 vol% alkohola.

V kolikor obstoječi proizvajalci alkoholnih pijač, ki imajo registrirano dejavnost (dopolnilna dejavnost, s.p…) in izpolnjujejo pogoje za malega proizvajalca žganja po ZTro-1, vložijo vlogo za prenehanje opravljanje dejavnosti kot proizvajalci na obrazcu TRO-P z datumom prenehanja veljavnosti 31.12.2016.

Mali proizvajalec žganja obračuna trošarino in predloži obračun trošarine na obrazcu TRO-ALK 2 do 31. maja tekočega leta za preteklo davčno obdobje, plača pa najpozneje do 30. junija tekočega leta.

Obračun trošarine predloži za tisto davčno obdobje, v katerem je nastala obveznost za obračun in plačilo trošarine.

Prijavo malega proizvajalca žganja opravi davčni organ v evidenco trošarinskih zavezancev po uradni dolžnosti na podlagi prvega prejetega obračuna.

Izpostaviti želimo tudi 112. člen ZTro -1, ki se nanaša na začetek uporabe posameznih določb, ki določa, da mali proizvajalci žganja predložijo prvi obračun do 31.05.2017 za davčno obdobje od 1.1.2017 do 30.4.2017. Glede na navedeno je 1.1.2017 do 30.4.2017 prvo davčno obdobje za male proizvajalce žganja, za katero velja, de je pogoj za malega proizvajalca izpolnjen, če se v tem obdobju proizvede do 150 l 100 vol% alkohola.

V primeru preseganja količinske omejitve oseba ne izpolnjuje več pogojev za malega proizvajalca žganja. V tem primeru mora oseba davčnemu organu prijaviti spremembo statusa oz. pogojev poslovanja iz tega naslova in predloži obračun trošarine na obrazcu TRO-Alk2, s katerim obračuna trošarino za celotno proizvedeno količino žganja za obdobje, ko je proizvajala kot mali proizvajalec in sicer v polnem znesku.

Kako je z vmesnimi pijačami?

Vrsta alkohola oz. alkoholne pijače se določi glede na uvrstitev izdelka v tarifno oznako oz. kombinirano nomenklaturo carinske tarife v odvisnosti od vsebnosti alkohola. Na podlagi 69. člena ZTro-1, so vmesne pijače vsi izdelki z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol%,ne presega pa 22 vol% alkohola, iz tarifnih oznak 2204,2205 in 2206, ki niso zajeti v 66., 67. in 68. členu tega zakona.
V 79. členu ZTro -1 je navedeno, da za alkoholne pijače, ki jih z mešanjem, staranjem, aromatiziranjem, dodajanjem, tipiziranjem, barvanjem ali drugim postopkom ali tehnologijo proizvede mali proizvajalec iz lastno proizvedenega žganja in se uvrščajo v 69. člen (vmesne pijače) ali 70. člen, ne nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine.

Če pa oseba , ki kupi žganje s plačano trošarino in s postopkom mešanja, staranja, aromatiziranja, dodajanja, tipiziranja, barvanja ali drugim postopkom ali tehnologijo iz tega žganja proizvede novo alkoholno pijačo, (npr. teranov liker ptp), mora zanj obračunati in plačati trošarino.

V izogib dvojni obdavčitvi ima oseba, ki je kupila trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih porabila kot sestavino za izdelavo drugih trošarinskih izdelkov, pravico do vračila plačane trošarine.

Obrazec za uveljavljanje vračila trošarine »Vloga za uveljavljanje vračila plačane trošarine (19. člen ZTro-1)« je objavljen na spletni strani FURS. Upravičenec do vračila vloži zahtevek za vračilo trošarine kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, v katerem je nastal razlog za vračilo, ali kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem je nastal razlog za vračilo iz prvega odstavka 19. člena ZTro-1. Pravica do vračila za trošarinski izdelek, porabljen v lastni proizvodnji, se uveljavlja na podlagi dokazila o plačilu trošarine za končni izdelek.

Pripravila: Milena Štolfa

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki