Uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017

Datum: 05.04.2017

Uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017

»Subvencijska kampanja 2017« je v polnem teku. Kmetje lahko vlagajo zbirne vloge za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) ter dobrobit živali (DŽ).

Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2017 bo trajala do 6. maja. Zbirno vlogo bo mogoče oddati še v 25-dnevnem zamudnem roku - do 31. maja 2017, pri čemer se za vsak delovni dan zamude izplačila vlog in zahtevkov znižajo za 1% oziroma 3%, če se z zbirno vlogo uveljavlja dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.
Opozorilo: Zadnji rok za oddajo zahtevkov za Dobrobit živali – drobnica je do 5.maja 2017. Za te zahtevke zamudnega roka ni!
Kdo mora vložiti zbirno vlogo? Zbirno vlogo morajo vložiti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, če:
- želijo v letu 2017 vložiti zahtevek za katerikoli ukrep kmetijske politike;
- so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti; - dajejo v promet živinska gnojila;
- so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur;
- bodo postali člani organizacije proizvajalcev v sektorju zelenjave;
- so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Sočasno z zbirno vlogo nosilec kmetije odda tudi Vlogo za prijavo površin posebnih kultur za namen ugotavljanja katastrskega dohodka posebnih kultur za izvajanje Zakona o dohodnini in Zakona o davčnem postopku.

Za elektronski vnos zbirne vloge ter za pripravo programov aktivnosti se je potrebno predhodno naročiti pri izpostavah kmetijske svetovalne službe.

Več vsebin v zvezi z uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike za leto 2017, zlasti podrobna obrazložitev vseh shem in ukrepov, s poudarki na spremembah za leto 2017, je objavljeno v »Navodilih za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017«.

Vse informacije v zvezi z vlaganjem in izpolnjevanjem zbirne vloge ter ukrepi kmetijske politike so na voljo na spletni strani ARSKTRP “Zbirna vloga 2017…od A do Ž”.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki